Kate-Marie Jeffs, Jonathan Bates, Katie Ford, Gillian White